E-mail ons Winkel Winkelwagen

 


Levering- en betalingsvoorwaarden My Watch

 

Artikel 1 Toepasselijkheid


1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en leveringen van MyWatch en op alle met MyWatch aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MyWatch in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.
1.4 Ook door het gebruik van de internetsite van MyWatch en/of het plaatsen van een bestelling via internet aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.5 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door MyWatch is ingestemd.
1.6 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.7 MyWatch behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
1.8 MyWatch is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

Artikel 2 Overeenkomsten en aanbiedingen

 

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht via een elektronische opdracht of per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en MyWatch komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van MyWatch gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.2 Alle afbeeldingen en informatie met betrekking tot alle aanbiedingen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.3 Alle aanbiedingen van MyWatch zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt
2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door MyWatch. MyWatch is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MyWatch dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3 Prijzen en kosten

 

3.1 Alle door MyWatch vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en inclusief handlings-,  en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 MyWatch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.3 De hoogte van de omzetbelasting (B.T.W), handlings- en administratiekosten staan op de internetsite vermeld.
3.4 Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten, deze staan op de internetsite vermeld.
3.5 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale prijs op de aanbieding.
3.6 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.
3.7 MyWatch  behoeft zich niet aan haar aanbiedingen te houden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 4 Betalingen

 

4.1 De klant dient het verschuldigde bedrag, inclusief omzetbelasting (B.T.W.),handlings-verzend- en administratiekosten vooraf te betalen. Betaling achteraf is mogelijk via een rembourslevering.
4.2 Betalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Door middel van een bankoverschrijving, direct betalen via PayPal of direct betalen via Ideal. Tegen extra kosten is ook een rembourslevering mogelijk.
4.3 Indien klant met de betalingen in gebreke blijft, is MyWatch gerechtigd de betreffende overeenkomst te blokkeren, dan wel te ontbinden.


Artikel 5 Levering

5.1 MyWatch verstuurt dagelijks de bestellingen, zodra de betaling binnen is, voor 17.30,  wordt het artikel dezelfde dag verstuurd. Indien het bestelde artikel niet op voorraad is, zal MyWatch contact opnemen met de leverancier en de klant schriftelijk via email, van de verwachte levertijd op de hoogte worden gebracht.
5.2 De opgegeven levertijden zijn daarom altijd slechts een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
5.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan klant.
5.5 De klant kan de verkoopovereenkomst kostenloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien MyWatch niet binnen 30 kan leveren. 
5.6 Voor retouren en correspondentie gelieve het postadres te gebruiken.
My Watch, Postbus 23, 7200 AA Zutphen
Telefoonnummer: 0575-524729.
Bereikbaarheid:Van maandag t/m zondag van 8:00 uur tot 22:00 uur
E-mailadres: klantenservice@mywatch.nl

 

6 Eigendom

6.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan MyWatch verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan MyWatch zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 7 Reclames en herroepingsrecht

 

7.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.
7.2 Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant MyWatch daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen viertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MyWatch de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Door klant betaalde verzendkosten worden niet vergoed.
7.4 Indien klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, en MyWatch over zal gaan tot het restitueren van de factuurwaarde, MyWatch  zorgt voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant aan MyWatch betaalde.
7.5  Indien klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft klant het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na het afleveren aan MyWatch te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product compleet,niet beschadigd en ongedragen is en de verpakking tevens in originele staat is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor de rekening van de klant komen.
7.6 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij de initiële bestelling niet uitgeleverd kon worden en MyWatch vervangende producten geleverd heeft.


Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

 

8.1 MyWatch geeft op horloges en sieraden 6 maanden garantie. Deze garantie geldt niet op artikelen die in de aanbieding zijn en in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
Bij bedrijfsbeeindiging komen alle aanspraken op garantie en/of schadevergoeding te vervallen.
8.2 MyWatch is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MyWatch.
8.3 MyWatch is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 Indien MyWatch, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.
8.5 Indien MyWatch, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden met betrekking tot alle andere zaken waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het door MyWatch maximaal verzekerde bedrag.
8.6 Alle links welke MyWatch op haar internetsite opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn, zijn louter informatief. MyWatch is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Artikel 9 Overmacht

 

9.1 In geval van overmacht is MyWatch niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MyWatch in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MyWatch gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer telecommunicatienetwerkstoringen, alle andere internetstoringen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.


Artikel 10 Intellectueel eigendom / Copyright / Merken

 

10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij MyWatch , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MyWatch, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
10.4 MyWatch garandeert niet dat de aan klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door MyWatch vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met haar privacybeleid en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
• het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
• het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de klant relevante informatie of nieuwsbulletins.

11.2 MyWatch neemt daarbij de van toepassing zijnde de Nederlandse privacyregel- en wetgeving in acht.
11.3 MyWatch verstrekt geen klantgegevens aan derden.


Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 13 Diversen

13.1 MyWatch is gevestigd in Zutphen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 63008807. Het B.T.W.-identificatienummer is NL001493202B23
13.2 Gelieve alle correspondentie te zenden naar klantenservice@mywatch.nl of naar MyWatch, Postbus 23, 7200 AA Zutphen zoals staat aangegeven op de internetsite.
13.3 Wanneer door MyWatch gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MyWatch deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Printvriendelijke voorwaarden

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5